V roku 1967 vznikla pri Slovenskej internistickej spoločnosti Gerontologická sekcia, ktorá sa v roku 1970 osamostatnila ako Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (od roku 2006 je SGGS kolektívny člen SLS).

1.1.2024 vznikla Slovenská geriatrická spoločnosť ako riadny člen SLS.

V roku 1972 vznikla subkatedra geriatrie ILF (Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, súčasná Slovenská zdravotnícka univerzita) s výučbovou bázou na Klinike geriatrie v Ústave tuberkulózy a respiračných chorôb, ktorá bola aj prvou geriatrickou klinikou v strednej Európe. Pregraduálna výučba geriatrie prebiehala od roku 1977 na Geriatrickej klinike UJPŠ v Košiciach a od roku 1979 na Geriatrickej klinike LFUK v Bratislave. Do roku 1991 siahajú základy súčasného Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach, v ktorom od roku 2004 prebieha aj výučba geriatrie. V roku 2004 vznikla v Bratislave aj II. klinika geriatrie LFUK. V roku 1977 vznikol Výskumný ústav gerontológie, ktorý sa podieľal na výskume v oblasti československej gerontológie a organizoval kongresy Gerontologia experimentalis. Inštitúcia sa transformovala na Geriatrické centrum (1944 – 1955).

Prvá Koncepcia geriatrie bola prijatá v roku 1979, v roku 1980 Gerontologický program vlády ako základ siete geriatrických pracovísk na Slovensku. Aktuálne je v platnosti Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria z roku 2006.

V roku 1970 sa konali prvé geriatrické dni, v 1975 – 1988 prebiehali v Bratislave medzinárodné kongresy o prevencii v geriatrii. V roku 2022 sa konal XXI. Slovenský geriatrický kongres, tradične v kombinácii s Gressnerovými dňami (48. v roku 2022).

V rokoch 1995 – 2022 vychádzal časopis Geriatria.

Osobnosti zrodu slovenskej geriatrie:

  • MUDr. Eugen Gressner (1907 – 1998). Prvý predseda Gerontologickej sekcie Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, primár Interného oddelenia Nemocnice v Topoľčanoch. V roku 1979 inicioval prijatie Koncepcie geriatrie. Zaslúžil sa o medzinárodné uznanie geriatrie, vznik kliník, oddelení geriatrie a oddelení pre dlhodobo chorých na Slovensku, zakladal Výskumný ústav gerontológie.

  • Prof. MUDr. Karol Virsík, DrCs. (1915 – 2009). Vizionár, zakladateľ prvej Kliniky geriatrie na Slovensku v ÚTaRCCH, prvý hlavný odborník pre odbor geriatria (1976 – 1985), zaslúžil sa o budovanie Slovenskej lekárskej spoločnosti, rozvoj pneumológie, geriatrie a verejného zdravotníctva na Slovensku.

  • Doc. MUDr. Štefan Litomerický, CSc. (1927 – 2020). Propagátor geriatrie, prvý prednosta Subkatedry geriatrie ILF a Kliniky geriatrie ILF, spoluorganizátor schôdze expertov WHO v roku 1986 v Piešťanoch, dočasný expert WHO pre geriatriu, druhý hlavný odborník ministerstva zdravotníctva SSR a SR pre geriatriu.

  • Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrCs. (1939 – 2016). Spoluzakladateľ SGGS, riaditeľ Výskumného ústavu gerontológie, prepájal problematiku geriatrie a verejného zdravotníctva, venoval sa osvete, významná je jeho publikačná činnosť vrátane vydávania zborníkov z prednášok krajských seminárov a časopisu Geriatria.

  • Zdroj:  Krajčík Š., Dúbrava M., Bartošovič I., Mikus P. a kol.: Geriatria. 2. vydanie. (Herba: Bratislava, 2022)

       https://sls.sk/web/wp-content/uploads/2020/01/MM-SLS-%C4%8D.-1-2-2019-F-8.02.19.pdf

       https://sls.sk/web/wp-content/uploads/2020/02/MM-SLS-%C4%8D.-1-2-2020-F.pdf

       https://sls.sk/web/wp-content/uploads/2020/01/MM-SLS-%C4%8D.-1-2-2015.pdf