Hlavný odborník MZSR pre špecializačný odbor geriatria

MUDr. Tatiana Leitmann 

Interná a geriatrická ambulancia, ŠNOP n.o., Bratislava

Kontakt: leitmanntatiana@gmail.com tel.: mobil 0948 535 305 

Krajskí odborníci MZSR pre špecializačný odbor geriatria

Bratislavský kraj

MUDr. Hoozová Jana , Geriatrická ambulancia, FN a UNB nem. aLD, Limbova 5, 833 05 Bratislava

Kontakt: +421 903 055 901  janahoozova@gmail.com

Trnavský Kraj

MUDr. Vandorová Andrea,  Geriatrické oddelenie, FN Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava,

Kontakt: +421 904 895 486  vandorova@gmail.com

Nitriansky Kraj

  MUDr. Pavliková Danica,  Geriatrické oddelenie, Špecializovaná nem. sv. Svorada, Kláštorská 134, 949 88 Nitra,

Kontakt: +421 905 202 047 pavlikova@snzobor.sk

Žilinský kraj 

MUDr. Jablonský Jozef, Geriatrické oddelenie – Klinika vnútorného lekárstva, ÚVN SNP Ružomberok, FN Gen. Miloša Vesela, 88/21, 034 01 Ružomberok

Kontakt:  +421 907 171 069   jablonskyjozef@gmail.com

Trenčiansky kraj

 MUDr. Stanislava Mikulová, Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých, FN Trenčín, Legionárska 28, 911 01 Trenčín,

Kontakt: +421 32 6566243   stanislava.mikulova@fntn.sk

Banskobystrický kraj 

MUDr. Stracová, geriatrická ambulancia , ODCH FN s poliklinikou Banská Bystrica , Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17,

Kontakt: +421 48 441 3742   kstracova@nspbb.sk

Prešovský kraj 

MUDr. Romanová Marína, MPH, Doliečovacie oddelenie, Nem. Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou,

Kontakt: +421 918 584 470  marina.romanova@pentahospitals.sk

Košický kraj

 MUDr. Mrázková Monika , Oddelenie gerontológie a geriatrie – Klinika gerontológie a geriatrie UPJŠ,  Sv.|Michala a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice,

Kontakt: + 421 908 338 521  krizanova.mk@gmail.com

 

Odborná pracovná skupina MZSR – program internej medicíny a geriatrie

Odborná pracovná skupina MZSR – program následnej starostlivosti – doliečovanie

Odborná pracovná skupina – naceňovanie Katalógu výkonov (MZSR, SLK)